Každé naše průtokové zařízení je vyrobeno v našem závodě ve Wülfrathu a před odesláním k vám je 100% otestováno z hlediska kvality a funkčnosti. Díky tomu můžete zařízení začít bez problémů používat hned od prvního dne. Z více než 30 let zkušeností jsme se však naučili, že otázky se během uvádění do provozu objevují jen zřídka. Nejčastější otázky a opatření k jejich řešení jsme popsali zde.

Otázka A: Proč mé zařízení nefunguje?

Nejčastější příčinou je, že nebylo použito žádné nebo bylo použito nesprávné síťové napětí. Proto doporučujeme zkontrolovat rozložení síťového napětí a správné zapojení. Pokud je vše v pořádku, měla by se po přivedení napětí rozsvítit zelená kontrolka LED jednotky.

Otázka B: Proč jednotka neměří průtok, přestože je průtok přítomen a zelená LED dioda svítí?

Příčinou této chyby může být to, že použitý průtok je mimo měřicí rozsah nebo že instalační poloha snímače není optimální. Pro kontrolu prvního z nich doporučujeme při měření průtoku vzduchu vyjmout snímač a silně fouknout na prvky snímače; tím by se měl snímač spustit. Snímače pro použití ve vodě by se měly spustit, pokud je spínací bod nastaven na minimální průtok a šestihran snímače je sevřen v pěsti a palec je shora přitisknut na špičku snímače.

Pokud snímač na tento test funkce reaguje, je funkční. Pokud však měření průtoku selže, doporučujeme zkontrolovat polohu instalace snímače. Je nutné dodržet vzdálenosti vstupu a výstupu uvedené v návodu k obsluze. Kromě toho by měla být délka snímače u snímačů pro vzduchové aplikace zvolena tak, aby snímač vyčníval do středu potrubí u malých průměrů potrubí a do vnější třetiny potrubí u průměrů od cca 120 mm, protože zde lze průtok měřit nejzřetelněji. Při instalaci musí být snímač nastaven tak, aby plynné médium zcela protékalo křížovým otvorem nebo aby označovací otvor na šroubovém spoji snímače směřoval ve směru proudění. Snímače průtoku vody musí být instalovány tak, aby byl snímač ponořen do kapalného média až po začátek závitu. 

Pokud jsou tyto podmínky splněny, je dalším krokem kontrola parametrů nastavení specifických pro daný model. Pokud má vaše jednotka například bypass pro spuštění nebo možnost nastavení zisku či citlivosti, doporučujeme zkontrolovat jejich správné nastavení a například nastavit citlivost na maximum pomocí potenciometru.

Otázka C: Proč se měří průtok, i když žádný není?

Díky citlivosti našich přístrojů reagují i na nejmenší rychlosti proudění. Někteří naši zákazníci si v minulosti všimli, že v jejich systémech dochází k proudění, i když jsou v klidu, např. díky ventilační klapce, kterou do nich proudí čerstvý vzduch zvenčí.

Pro otestování správné funkce snímače proto doporučujeme snímač vyjmout a úplně jej přikrýt rukou, abyste uzavřeli případný průvan. Pokud snímač již neukazuje žádný průtok, jednoduše odpovídajícím způsobem upravte spínací bod.

Další příčinou zobrazení průtoku, přestože není přítomen, může být náhlý nárůst teploty, který překročí teplotní gradient jednotky, a způsobí tak krátkodobé překročení teplotní kompenzace. Tomu lze zabránit nastavením spínacího bodu po dosažení maximální teploty média.

Otázka D: Zvláštní případy zařízení ATEX - proč mé zařízení nefunguje?

Nejčastější příčinou poruch při uvádění našich jednotek s certifikací ATEX do provozu je nesprávné zapojení Zenerových bariér, protože obě dodávané Zenerovy bariéry mají různé hodnoty proudu a napětí. Typy Zenerových bariér identifikujte podle potisku na jejich krytu a ujistěte se, že snímač, vyhodnocovací jednotka a Zenerovy bariéry byly připojeny podle schématu zapojení v návodu k obsluze, jinak může dojít k chybám měření.

Otázka E: Zvláštní případ RLSW8AL[...] - proč moje jednotka nedetekuje tok?

Upozorňujeme, že každá jednotka typu RLSW8AL[...] s dálkovým čidlem je kalibrována na čidlo, které k ní patří. Pokud používáte několik jednotek tohoto typu, zkontrolujte štítky na bočních stranách vyhodnocovacích jednotek a snímačů, abyste se ujistili, že je k příslušné jednotce připojen správný snímač, jinak dojde při měření k chybám.

Při použití výstupu 4 mA ... 20 mA se také ujistěte, že svorky 2 a 5 nejsou přemostěny. V takovém případě odpojte spojení mezi svorkami 2 a 5 a restartujte jednotku přerušením napájení a jeho opětovným připojením.

Upozorňujeme, že výstup 0 ... 10 V je navržen jako třívodičové připojení a výstup 4 ... 20 mA jako čtyřvodičové připojení.

Pokud naměřená hodnota přístroje přesahuje 100 %, nastavte měřicí rozsah tak, aby se při maximálním průtoku zobrazilo 100 %. Upozorňujeme, že rozsah měření pro každou měřicí jednotku (l/min; m/s; m³/std) je třeba nastavit odděleně podle postupu popsaného v návodu k obsluze.

V případě dalších problémů nás prosím kontaktujte a pokud je to možné, připravte si číslo verze a kód chyby zobrazené při spuštění.