Společnost SEIKOM-Electronic se zavázala chránit lidi a životní prostředí tím, že se vyhýbá nebezpečným látkám v našich výrobcích. Nakupujeme zodpovědně a optimalizujeme naše procesy třídění a recyklace odpadu, kdykoli je to možné.

Dodržujeme místní a mezinárodní požadavky týkající se chemických látek, odpadů a zadávání veřejných zakázek.

REACH

SEIKOM-Electronic splňuje požadavky nařízení EU ES 1907/2006 ve znění pozdějších předpisů, REACH (registrace, povolování a omezování chemických látek).

Neustále spolupracujeme s našimi dodavateli na sledování chemických látek obsažených v našich výrobcích.

V rámci udržitelné strategie sledujeme stav nařízení REACH a látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v komponentech. V případě použití SVHC v koncentracích nad stanovené limity budeme postupovat v souladu s nařízením ES 1907/2006.

RoHS3

Společnost SEIKOM-Electronic splňuje požadavky směrnice RoHS3, tj. směrnice o omezení nebezpečných látek 2011/65/EU (RoHS2) ve znění pozdějších předpisů, včetně směrnice 2015/863/EU (RoHS3).

Naše výrobky obecně spadají do kategorie 9: Monitorovací a kontrolní přístroje.

I když vyrábíme náhradní díly pro výrobky uvedené na trh před rokem 2006, na které se směrnice RoHS nevztahuje, nadále přizpůsobujeme naše postupy, materiály atd. potřebám našich zákazníků.

WEEE

Společnost SEIKOM-Electronic splňuje požadavky směrnice WEEE (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních), která nařizuje sběr a recyklaci všech druhů elektronického odpadu a ukládá výrobcům povinnost sbírat a likvidovat elektronický odpad.\

Své povinnosti plníme ve spolupráci se společností BellandVision a jsme registrováni u LUCID (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) pod registračním číslem DE594 585 250 222 9.

Třídění a recyklace odpadu

Máme přísné interní postupy pro likvidaci odpadu, které splňují nebo překračují všechny požadavky místních a státních úřadů.

Minerály z konfliktních oblastí

Zvláštní výzvu představují tzv. konfliktní minerály, které jsou zmíněny v americkém Dodd-Frankově zákoně v článku 1502 a v nařízení (EU) 2017/821. Snažíme se, aby zdroje nerostných surovin používaných v našich výrobcích nevedly k financování konfliktů v Demokratické republice Kongo nebo v sousedních zemích.

Protože žádné z těchto nerostů nezískáváme přímo, zaměřujeme se na to, aby naši dodavatelé byli stejně angažovaní jako my.