V prostředí s nebezpečím výbuchu má sledování proudění vzduchu velký význam. Za tímto účelem jsme vyvinuli monitory proudění NLSW.®45-3 Ex a NLSW®75-A Ex byl vyvinut a certifikován společně se sondami F3.x Ex. Oba přístroje splňují požadavky na monitorování vzduchu v zónách ATEX 2 a 1. 

V závislosti na požadavku na výstupní signál je možné použít buď monitor průtoku (NLSW®45-3 Ex) nebo průtokoměr s relativním analogovým výstupem (0-10 V, 4-20 mA) a reléovým výstupem (NLSW®75-A Ex).

Vyhodnocovací jednotka a Zenerovy bariéry, které jsou součástí dodávky, se instalují mimo nebezpečný prostor. Snímače se instalují uvnitř nebezpečného prostoru a mají standardní délku kabelu 2,5 m. Na vyžádání lze kabel u snímače prodloužit až na 30 m.

Příkladné oblasti použití

Chemické závody

Monitorování správného přívodu vzduchu

Malířské systémy

Sledování stálého přetlaku ve výrobních prostorech

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Monitorování cirkulace vzduchu v odlučovačích

Dostupná zařízení (produktový kanál)

S vyhodnocovací jednotkou a samostatným senzorem

Další témata