Na této stránce najdete vždy aktuální verzi našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (VOP). Naše VOP byly naposledy aktualizovány 16.1.2023.

( 1) Veškeré nabídky, služby a smlouvy se uzavírají výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek společnosti SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG (SEIKOM Electronic) v příslušné platné verzi. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu německého občanského zákoníku (BGB).

(2) Rozporné podmínky zákazníka nebo podmínky zákazníka, které se odchylují od těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, společnost SEIKOM Electronic uzná pouze tehdy, pokud s jejich platností písemně souhlasí. Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti SEIKOM Electronic se použijí i v případě, že jsou služby zákazníkovi poskytovány bez výhrad s vědomím rozporných nebo odchylných podmínek zákazníka.

(3) Tyto obchodní a dodací podmínky společnosti SEIKOM Electronic jsou zákazníkem akceptovány zadáním objednávky nebo přijetím služby po celou dobu trvání obchodního vztahu, a to i v případě, že nejsou výslovně zopakovány.

(1) Nabídky společnosti SEIKOM Electronic se mohou změnit. Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky nebo dodáním objednaného zboží, pokud společnost SEIKOM Electronic nedá najevo, že objednávka byla přijata. Pokud zákazník sdělí požadavky na změny po obdržení potvrzení objednávky, je společnost SEIKOM Electronic oprávněna po přijetí změny vyúčtovat případné dodatečné náklady.

(2) Vyobrazení, výkresy a další specifikace jsou závazné pouze po písemné dohodě. Totéž platí pro poradenské nebo informační rozhovory mezi společností SEIKOM Electronic a zákazníkem, zejména ohledně možného použití objednaného zboží.

(3) Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z jakéhokoli důvodu, aniž by za to společnost SEIKOM Electronic nesla odpovědnost, je společnost SEIKOM Electronic oprávněna požadovat paušální náhradu ve výši 10 % celkové ceny sjednané v okamžiku zrušení objednávky, pokud společnost SEIKOM Electronic nebo zákazník nepředloží v konkrétním případě jiné důkazy.

(1) Dodací lhůty jsou závazné (pevná dohoda) pouze tehdy, pokud to společnost SEIKOM Electronic výslovně písemně potvrdí.

(2) Dodržení závazných dodacích lhůt je podmíněno vyjasněním všech technických a jiných otázek, jakož i včasným a řádným splněním všech závazků zákazníka.

(3) Společnost SEIKOM Electronic neodpovídá za zpoždění dodávky z důvodů mimo kontrolu společnosti SEIKOM Electronic, zejména z nepředvídatelných událostí, které znemožňují nebo ztěžují včasné dodání. V takových případech se dodací lhůta přiměřeně prodlouží. V případě prodlení s plněním je zákazník oprávněn odstoupit od nesplněné části smlouvy, pokud překážka plnění trvá déle než 6 týdnů a byla stanovena přiměřená dodatečná lhůta pro dodání. Nároky na náhradu škody ze strany zákazníka z důvodu prodloužení dodací lhůty nebo v případě zproštění povinnosti společnosti SEIKOM Electronic plnit jsou vyloučeny, pokud byl zákazník o překážce plnění neprodleně informován.

(4) Pokud je společnost SEIKOM Electronic odpovědná za nedodržení závazných termínů dodávek, je odpovědnost omezena na 0,5 % hodnoty objednávky za každý celý týden zpoždění, nejvýše však na 5 % hodnoty objednávky dotčené dodávky. Další nároky na náhradu škody může zákazník uplatnit pouze tehdy, pokud společnosti SEIKOM Electronic písemně poskytl přiměřenou lhůtu na odklad a pokud je zpoždění dodávky způsobeno hrubou nedbalostí nebo úmyslem společnosti SEIKOM Electronic.

(5) Společnost SEIKOM Electronic se zprostí povinnosti dodat zboží, pokud se v průběhu smluvního vztahu dozví okolnosti, které vyvolávají oprávněné pochybnosti o platební schopnosti zákazníka. V takovém případě společnost SEIKOM Electronic provede dodávku za předpokladu, že zákazník předem poskytne plnění s ohledem na kupní cenu nebo poskytne odpovídající záruky.

(6) Pokud si zákazník objedná zboží na zavolání (zejména předobjednávku), musí k úplnému převzetí nebo úplnému zavolání zboží dojít do 12 měsíců od uzavření smlouvy nebo objednávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. V opačném případě je zákazník povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů, pokud o to společnost SEIKOM Electronic písemně požádá.

(7) V případě nedodržení lhůty uvedené v bodě (6) se uplatní zákonné důsledky prodlení s převzetím ve smyslu německého občanského zákoníku.

(8) Kupující má právo vrátit zboží, které již nepotřebuje, po dobu 60 dnů od dodání. Právo na vrácení se nevztahuje na výrobky s certifikátem ATEX a SIL z bezpečnostních důvodů, jakož i na zboží. Podmínkou vrácení je, že zboží je v původním obalu a nebylo dosud instalováno. Náklady na dopravu nese zákazník. U ostatních výrobků si společnost SEIKOM Electronic účtuje paušální poplatek za vrácení ve výši 30% z hodnoty objednávky za testování elektronických komponent, kontrolu funkčnosti a uskladnění.

(1) Zboží se odesílá ze sídla společnosti SEIKOM Electronic na náklady a riziko zákazníka (Incoterms 2010: EXW). Společnost SEIKOM Electronic uzavře pojištění pro případ přepravy, rozbití, krádeže nebo jiné pojištění pouze na základě písemné žádosti zákazníka. Vzniklé náklady budou účtovány zákazníkovi.

(2) Pokud má být zboží na žádost zákazníka odesláno později, než je možný termín odeslání, je společnost SEIKOM Electronic oprávněna fakturovat zákazníkovi náklady na skladování počínaje měsícem po oznámení o připravenosti k odeslání, a to paušálně ve výši 0,5 % z hodnoty objednávky za každý měsíc, s výhradou dalších dokladů. Po uplynutí jednoho měsíce od oznámení o připravenosti k odeslání je společnost SEIKOM Electronic oprávněna alternativně vyzvat zákazníka k převzetí zboží a v případě nepřevzetí zboží s ním jinak naložit. Zákazníkovi se pak dodává po přiměřeně prodloužené době.

(3) Dílčí plnění jsou přípustná, pokud jsou pro zákazníka přiměřená.

(1) K cenám společnosti SEIKOM Electronic se připočítává platná zákonná daň z přidané hodnoty ze sídla společnosti SEIKOM Electronic a samostatně fakturované náklady na dopravu/dopravu a balení. U objednávek nižších než 75,00 EUR si vyhrazujeme právo účtovat příplatek za minimální množství ve výši 15,00 EUR. U speciálních výrobků účtujeme náklady na zhotovení podle výdajů.

(2) Společnost SEIKOM Electronic je oprávněna vystavovat dílčí faktury podle průběhu zpracování objednávky.

(3) Fakturovaná částka je splatná po obdržení faktury. Nebude-li úhrada provedena do 14 dnů po provedení plnění a obdržení faktury, je zákazník v prodlení. Platby se provádějí v měně EUR. S výhradou prokázání dalších škod je zákazník povinen uhradit dlužnou částku ve výši

V případě prodlení s platbou se platí úrok z prodlení ve výši 8 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou.

(4) Směnky a šeky se přijímají pouze na základě plnění a za plnění se považují až po bezpodmínečném připsání. Veškeré vedlejší náklady vzniklé v souvislosti s platbami směnkou nebo šekem nese zákazník.

(1) Na práva kupujícího v případě věcných a právních vad (včetně nesprávné dodávky a krátké dodávky, jakož i nesprávné montáže nebo chybného montážního návodu) se vztahují zákonná ustanovení, pokud není dále stanoveno jinak. Ve všech případech zůstávají zvláštní zákonná ustanovení nedotčena v případě konečného dodání nezpracovaného zboží spotřebiteli, i když je spotřebitel dále zpracoval (regres dodavatele podle §§ 478 BGB). Nároky z regresu dodavatele jsou vyloučeny, pokud bylo vadné zboží dále zpracováno zákazníkem nebo jiným podnikatelem, např. zabudováním do jiného výrobku.

(2) Základem naší odpovědnosti za vady je především dohoda o jakosti zboží. Veškeré popisy výrobků a specifikace výrobce, které jsou předmětem jednotlivé smlouvy nebo které jsme v době uzavření smlouvy veřejně oznámili (zejména v katalozích nebo na naší domovské stránce), se považují za dohodu o kvalitě zboží.

(3) Není-li jakost sjednána, posuzuje se podle zákonné úpravy, zda se jedná o vadu či nikoliv (§ 434 odst. 1 s. 2 a 3 BGB). Společnost SEIKOM Electronic však nenese odpovědnost za veřejná prohlášení třetích stran (např. reklamní prohlášení), na která nás zákazník neodkázal jako na rozhodující pro nákup.

(4) Společnost SEIKOM Electronic obecně neodpovídá za vady, o kterých zákazník v době uzavření smlouvy věděl nebo o nich z hrubé nedbalosti nevěděl (§ 442 BGB). Nároky zákazníka z vad navíc předpokládají, že zákazník splnil své zákonné povinnosti týkající se kontroly a oznámení vad (§§ 377, 381 obchodního zákoníku). V případě zboží určeného k instalaci nebo jinému dalšímu zpracování musí být kontrola provedena v každém případě bezprostředně před zpracováním. Pokud se závada projeví během dodávky, kontroly nebo kdykoli později, je třeba o tom neprodleně informovat společnost SEIKOM Electronic v textové podobě. Zjevné vady musí být v každém případě oznámeny v textové podobě do 5 pracovních dnů po dodání a vady, které nejsou viditelné při kontrole, musí být oznámeny v textové podobě ve stejné lhůtě po jejich zjištění. Pokud zákazník zboží řádně nezkontroluje a/nebo neoznámí vady, je naše odpovědnost za nezjištěnou, včas nezjištěnou nebo vůbec nezjištěnou vadu vyloučena. řádně oznámená závada v souladu se zákonnými ustanoveními.

(5) Pokud je dodaná věc vadná, můžeme se nejprve rozhodnout, zda poskytneme následné plnění odstraněním vady (oprava) nebo dodáním věci bez vady (výměna). Naše právo odmítnout následné plnění podle zákonných podmínek zůstává nedotčeno.

(6) Společnost SEIKOM Electronic může odmítnout následné plnění, pokud je to možné pouze s nepřiměřenými náklady. Má se za to, že nepřiměřené náklady existují, pokud náklady na následné plnění, včetně nákladů za odstranění vadné věci a instalace bezvadné věci přesáhne hodnotu zboží v bezvadném stavu o 200%.

(7) Společnost SEIKOM Electronic je oprávněna podmínit následné dlužné plnění tím, že kupující zaplatí dlužnou kupní cenu. Kupující je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v souvislosti s vadou.

(8) Kupující nám musí poskytnout čas a příležitost potřebnou k dodatečnému plnění, zejména k předání reklamovaného zboží za účelem kontroly. V případě náhradní dodávky je kupující povinen nám vadný předmět vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními.

(9) V případě dodatečného plnění provede společnost SEIKOM Electronic odstranění vadného předmětu a instalaci bezvadného předmětu. samotná položka. Zákazník je oprávněn odstranit bezvadnou věc a instalovat bezvadnou věc pouze po předchozím souhlasu společnosti SEIKOM Electronic nebo po uplynutí přiměřené lhůty stanovené zákazníkem. Výdaje nezbytné pro účely kontroly a následného plnění, zejména V případě, že se skutečně jedná o závadu, uhradíme nebo uhradíme náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál a případně náklady na odstranění a instalaci v souladu se zákonnými předpisy. V opačném případě můžeme po zákazníkovi požadovat náhradu nákladů vzniklých v důsledku neoprávněného požadavku na odstranění vady (zejména náklady na prohlídku a dopravu), ledaže kupující nedostatek vady nepoznal.

(10) Pokud se dodatečné plnění nepodařilo nebo přiměřená lhůta, kterou měl zákazník pro dodatečné plnění stanovit, neúspěšně uplynula nebo je podle zákonných ustanovení prominutelná, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu. V případě nevýznamné vady se však žádné právo na odstoupení od smlouvy.

(11) Nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu marně vynaložených nákladů existují i v případě vad pouze v souladu s § 8 a jinak jsou vyloučeny.

(1) Společnost SEIKOM Electronic poskytuje záruku v souladu s následujícími ustanoveními. Zákazník má nárok na tuto záruku vedle svých zákonných nároků z vad a nezávisle na nich.

(2) Společnost SEIKOM Electronic odstraní konstrukční, materiálové nebo výrobní vady opravou nebo výměnou do 2 let od předání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zejména v důsledku koroze, stárnutí a vlivů prostředí.

(3) Záruka se vztahuje pouze na opravu nebo výměnu dle uvážení společnosti SEIKOM Electronic. Záruka se nevztahuje na odstranění vadného předmětu a opětovnou instalaci bezvadného předmětu.

(4) Aby bylo možné uplatnit záruku, musí být výrobek instalován a udržován kvalifikovaným technikem v souladu s návodem k instalaci a obsluze společnosti SEIKOM Electronic.

(5) Záruka se nevztahuje na případy, kdy je závada způsobena nesprávnou instalací, obsluhou, používáním nebo chybami při manipulaci, nebo pokud byl výrobek po zakoupení konstrukčně upraven nebo opraven či upraven pomocí komponentů třetích stran.

(6) Pro uplatnění záruky musí být výrobek zaslán s reklamačním číslem, které si vyžádáte u společnosti SEIKOM Electronic telefonicky nebo e-mailem na adrese SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG, Retouren, Fortunastraße 20, 40489 Wülfrath v bezpečném obalu. Náklady na přepravu nese zákazník. Kopie faktury s datem nákupu a formulář pro vrácení uvedený v bodě. www.seikom-electronic.com Vyplňte a odešlete formulář "Vrácení" ke stažení.

(1) Pokud není v těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách včetně následujících ustanovení stanoveno jinak, odpovídá společnost SEIKOM Electronic za porušení smluvních a mimosmluvních povinností v souladu se zákonnými ustanoveními.

(2) Společnost SEIKOM Electronic odpovídá za škody - bez ohledu na právní důvody - v rámci odpovědnosti za zavinění v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě prosté nedbalosti odpovídá společnost SEIKOM Electronic pouze za mírnější odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními (např. za péči o vlastní záležitosti).

  1. za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo těle
  2. za škody vzniklé v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž dodržení se zákazník pravidelně spoléhá a může spoléhat; v tomto případě je však odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné škody,

typicky se vyskytující poškození.

(3) Omezení odpovědnosti vyplývající z článku 8 odst. 2 se vztahuje také na porušení povinností ze strany osob, za jejichž zavinění společnost SEIKOM Electronic odpovídá podle zákonných ustanovení, nebo v jejich prospěch. Neplatí, pokud společnost SEIKOM Electronic podvodně zatajila vadu nebo převzala záruku za jakost zboží a nároky zákazníka podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

(4) Společnost SEIKOM Electronic neodpovídá za následné škody vzniklé v důsledku dalšího zpracování nevhodného nebo vadného zboží, s výjimkou následujících případů. v případě úmyslného porušení povinností.

(1) Bez ohledu na § 438 odst. 1 č. 3 německého občanského zákoníku (BGB) činí obecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných a právních vad jeden rok od doručení.

(2) Pokud je však zboží stavbou nebo věcí, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým použitím a způsobila její vady (stavební materiál), činí promlčecí doba v souladu se zákonným ustanovením (§ 438 odst. 1 č. 2 BGB) 5 let od dodání.

Nedotčena zůstávají i další zvláštní zákonná ustanovení o promlčecí době, zejména podle § 438 odst. 1 č. 1 BGB, pokud SEIKOM Electronic podvodně zatajil vadu nebo převzal záruku za jakost zboží (§ 438 odst. 3, § 444 BGB) nebo v případě regresu dodavatele při koupi spotřebního zboží podle §§ 478, 479 BGB.

(3) Výše uvedené promlčecí lhůty zákona o prodeji se vztahují také na smluvní a mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody z vady zboží, ledaže by použití běžné zákonné promlčecí lhůty (§§ 195, 199 BGB) vedlo v konkrétním případě ke zkrácení promlčecí lhůty. Nároky zákazníka na náhradu škody podle § 8 odst. 2 věty 1 a věty 2 písm. a) a podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se však promlčují výhradně v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami.

(1) Dodané zboží zůstává majetkem společnosti SEIKOM Electronic až do úplného uspokojení všech nároků zákazníka. Pokud zákazník prodává zboží s výhradou vlastnictví, aniž by od svého kupujícího obdržel kupní cenu současně při předání nebo předem, musí se s těmito kupujícími dohodnout na výhradě vlastnictví v souladu s těmito ustanoveními.

(2) Zákazník není oprávněn zastavit zboží s výhradou vlastnictví nebo toto zboží postoupit jako zajištění. V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích stran je zákazník povinen neprodleně písemně informovat společnost SEIKOM Electronic.

(3) Zákazník je oprávněn zboží dále prodat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku; již nyní postupuje společnosti SEIKOM Electronic veškeré pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) pohledávky vzniklé z dalšího prodeje vůči svým zákazníkům, a to bez ohledu na to, zda je zboží prodáno bez zpracování nebo po zpracování. Zákazník je oprávněn vymáhat pohledávku i po postoupení, přičemž právo společnosti SEIKOM Electronic vymáhat pohledávku samotnou zůstává nedotčeno. Společnost SEIKOM Electronic se však zavazuje vůči zákazníkovi pohledávku nevymáhat, dokud. zákazník není v prodlení s platbou nebo nebyl podán návrh na zahájení vyrovnávacího nebo insolvenčního řízení. V takovém případě je zákazník povinen na žádost společnosti SEIKOM Electronic sdělit postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytnout potřebné dokumenty a informovat dlužníky o postoupení.

Zákazník se zavazuje dodržovat návod k obsluze dodaný se zbožím a upozornit na něj i případné třetí osoby. Nesplnění povinnosti zcela nebo zčásti může mít za následek úplnou ztrátu práv kupujícího; to neplatí pro případné nároky na náhradu škody podle § 7.

Zákazník není oprávněn reprodukovat nebo kopírovat obsah katalogu společnosti SEIKOM ELECTRONIC, zejména technické výkresy a fotografie, pro vlastní reklamní účely nebo pro jiné účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti SEIKOM ELECTRONIC. Zákazník nesmí zpřístupňovat nabídky a jiné obchodní dokumenty třetím osobám.

(1) Jako soudní místo pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním se sjednává Wuppertal. Místem plnění je Wülfrath.

(2) Klient může započíst pouze pohledávky, které jsou nesporné nebo byly pravomocně přiznány. Objednatel má právo na zadržení pouze tehdy, pokud jeho protipohledávky pocházejí ze stejného smluvního vztahu nebo pokud jsou pohledávky nesporné nebo byly stanoveny jako konečné a absolutní.

(3) Změny smlouvy musí být provedeny písemně. To platí i pro změnu doložky písemné formy.

(4) Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinné nebo nebylo řádně zahrnuto do smlouvy, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platnosti.

(5) Právo Spolkové republiky Německo se použije výhradně s vyloučením práva o mezinárodní koupi movitého zboží - Úmluva OSN o prodeji - i v případě, že zákazník má sídlo v zahraničí. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky podléhají autorským právům. Porušení autorských práv bude právně stíháno.