Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jak společnost SEIKOM Electronic (dále také "správce", "vlastník", "my", "nás" nebo "naše") zpracovává informace a osobní údaje na webových stránkách https://seikom-electronic.de/ a na jakýchkoli jiných mediálních formách, mediálních kanálech, mobilních webových stránkách nebo mobilních aplikacích, které s nimi souvisejí, jsou s nimi propojeny nebo jsou s nimi jinak spojeny (dále jen "webové stránky").

Snažíme se chránit všechny osobní údaje, které obdržíme nebo vytvoříme. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "zásady ochrany osobních údajů" nebo "zásady") vysvětlují naše postupy ochrany osobních údajů pro naše návštěvníky. Tyto Zásady ochrany osobních údajů také vysvětlují, jaký typ osobních údajů shromažďujeme, jakými prostředky je shromažďujeme, za jakým účelem je shromažďujeme a jak je používáme, zpracováváme, chráníme a sdílíme.

Před odesláním jakýchkoli informací na tyto webové stránky si prosím přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů v plném rozsahu. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním za jakýmkoli účelem a poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami těchto zásad. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Zásad ochrany osobních údajů, nepoužívejte prosím tyto webové stránky ani žádnou z našich dalších služeb a neposkytujte nám žádné osobní údaje.

Správce údajů: SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG, právní adresa: Fortunastraße 20, 42489 Wülfrath, Německo

Kontaktní informace: E-mailová adresa: info@seikom-electronic.com

Osobní údaj (nebo údaje) - jakákoli informace, která přímo, nepřímo nebo v kombinaci s jinými informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňuje identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Usage data - information collected automatically through this website (or through third party services used on this website), such as: the IP addresses or domain names of the computers used by the users of this website, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server's response (successful result, error, etc.), the country of origin, the name of the server, the name of the user who submitted the request, the name of the user who received the response, the name of the user who sent the request, the name of the user who received the response, etc.), the country of origin, the name of the server, the name of the user who sent the request, the name of the user who received the response, the name of the user who received the request, etc. ), země původu, název serveru, jméno uživatele, který požadavek zadal, jméno uživatele, který požadavek zadal, jméno uživatele, který obdržel odpověď, název serveru, jméno uživatele, který obdržel odpověď, jméno uživatele, který obdržel odpověď. ), zemi původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje o návštěvě (např. čas strávený na každé stránce webové stránky) a podrobnosti o cestě, kterou uživatel na webové stránce prošel, zejména s ohledem na pořadí navštívených stránek, jakož i další parametry operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel - osoba, která používá tyto webové stránky a která je totožná se subjektem údajů, pokud není uvedeno jinak.

Subjekt údajů - fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel údajů (nebo správce údajů) - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník) - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření pro provoz a používání těchto webových stránek. Správcem údajů je vlastník těchto webových stránek, pokud není uvedeno jinak.

Tento oddíl obecně vysvětluje zdroje a prostředky, kterými shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje.

- Objednejte si naše služby

Když si objednáte naše služby, vaše kontaktní, platební a identifikační údaje budou použity ke zpracování vaší objednávky a poskytnutí našich služeb.

- Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s některou z našich služeb (e-mailem), můžeme shromažďovat a uchovávat vaše kontaktní údaje a komunikaci pro účely zpracování vašeho dotazu a vedení záznamu o komunikaci.

- Další způsoby sběru.  Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby, včetně následujících:

- Když nám dobrovolně poskytnete osobní údaje, komunikujete s námi, platíte za naše služby, které se mohou objevit na našich webových stránkách, nebo používáte některou z našich služeb;

- Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat informace o poloze a další informace z internetového prohlížeče, který používáte;

- Když nám prostřednictvím své komunikace s námi poskytnete určité technické informace, jako je adresa internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění, operační systém zařízení a další technologie, které používáte k přístupu na naše webové stránky nebo ke komunikaci s námi;

- od třetích stran a z veřejných zdrojů, včetně poskytovatelů analýzy dat pro naše vlastní stránky na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, Instagram.

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší podle uživatele, transakce a účelu, ale naším hlavním účelem je efektivní a uspokojivý výkon naší činnosti a související právní účely.

Uživatelé jsou zodpovědní za všechny osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo zpřístupněné prostřednictvím těchto webových stránek a potvrzují, že mají souhlas třetí strany se zpřístupněním údajů vlastníkovi.

Údaje týkající se uživatele jsou shromažďovány, aby vlastník mohl poskytovat své služby, plnit své zákonné povinnosti, reagovat na žádosti o vymáhání práva, chránit svá práva a zájmy (nebo práva a zájmy svých uživatelů či třetích stran), odhalovat škodlivé nebo podvodné činnosti a kontaktovat uživatele a zasílat e-maily prostřednictvím mailing listu. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka.

Obecně shromažďujeme následující údaje:

- Informace, které uživatel poskytuje při komunikaci prostřednictvím našich webových stránek, vytváření účtu nebo objednávání našich produktů;

- Informace o používání našich webových stránek na webových stránkách nebo zařízeních třetích stran, které obdržíme od třetích stran, například od poskytovatele webových stránek nebo webů;

- Informace o poloze, včetně informací o poloze poskytovaných mobilním nebo jiným zařízením, které komunikuje s našimi webovými stránkami (včetně technologií beacon) nebo které jsou spojeny s vaší IP adresou, pokud jsme oprávněni tyto informace zpracovávat;

- informace o aktivitách, které využíváte vy a osoby, které jste prostřednictvím svého účtu na našich webových stránkách autorizovali, například o službách, které poskytujete, o tom, jak často naše služby využíváte, a o vašich preferencích; a

- Údaje o používání, zobrazení, technické údaje a údaje o zařízení, když navštívíte naše webové stránky na webových stránkách nebo webových stránkách třetích stran nebo otevřete námi zaslané e-maily, včetně typu prohlížeče nebo zařízení, jedinečného identifikátoru zařízení a IP adresy.

 

Pro následující činnosti shromažďujeme následující kategorie osobních údajů:

Činnost Kategorie osobních údajů

Návštěva webových stránek - údaje o prohlížení.

- Informace o zařízení.

Kontaktujte naše týmy podpory - identifikační údaje.

- Kontaktní údaje (e-mailová adresa).

- Obsah vaší žádosti.

Umožnění návštěvníkům a uživatelům uplatňovat jejich práva na ochranu údajů - identifikační údaje.

- Kontaktní údaje.

- Obsah žádosti.

- Údaje potřebné k odpovědi na žádost.

Dodržování právních požadavků nebo vedení soudních sporů - údaje potřebné k prokázání dodržování našich povinností a/nebo vedení soudních řízení.

Objednání našich služeb - identifikační údaje;

- Platební údaje;

- Kontaktní informace;

Osobní údaje, které shromažďujeme nebo získáváme od našich uživatelů, používáme pro účely popsané v těchto zásadách a pro další obchodní účely povolené zákonem, včetně vývoje, poskytování a provádění našich služeb, jejich sdílení s našimi přidruženými společnostmi pro související obchodní účely a pro následující účely:

- Kontaktovat vás: kontaktovat vás e-mailem, telefonicky nebo jinými rovnocennými formami elektronické komunikace.

- Poskytování služeb a zpracování vašich objednávek.

- Zpracování vašich žádostí: zpracovávat a spravovat vaše žádosti, které jste nám zaslali.

- Odpovídat na vaše dotazy a otázky, řešit spory, prošetřovat a řešit vaše připomínky a monitorovat a zlepšovat naše reakce;

- Pro testování, výzkum, analýzu a vývoj produktů a služeb, včetně zlepšování našich webových stránek a služeb;

- K usnadnění a zpracování vašich transakcí s námi a s našimi přidruženými společnostmi a obchodními partnery, pokud se rozhodneme tyto služby nabízet;

- Reagovat na dotazy orgánů činných v trestním řízení a v případech, kdy to vyžadují platné zákony, soudní příkazy nebo vládní nařízení;

- K dalším účelům: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, například k analýze dat, ke zjištění trendů používání, k určení účinnosti našich reklamních kampaní a k vyhodnocení a zlepšení našich služeb, marketingu a vašich zkušeností.

 Společnost SEIKOM Electronic přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu k údajům, jejich zveřejnění, změně nebo neoprávněnému zničení.

Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů založených na informačních technologiích, přičemž se dodržují organizační postupy a způsoby přísně související s uvedenými účely. Kromě společnosti SEIKOM Electronic mohou mít v některých případech k údajům přístup také některé odpovědné strany zapojené do provozu těchto webových stránek (administrativa, prodej, marketing, právní oddělení, správa systému) nebo externí strany (např. externí poskytovatelé technických služeb, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které může společnost SEIKOM Electronic jmenovat zpracovateli údajů. Aktualizovaný seznam těchto stran si můžete kdykoli vyžádat u správce údajů.

V závislosti na místě, kde se uživatel nachází, může přenos dat zahrnovat předání údajů uživatele do jiné země, než je jeho země. Pokud k takovému přenosu dojde, může se uživatel dozvědět více informací přečtením příslušných částí tohoto dokumentu nebo kontaktováním společnosti SEIKOM Electronic pomocí informací uvedených v části "Kontaktujte nás".

Společnost SEIKOM Electronic může ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje mimo Evropskou unii (EU)/Evropský hospodářský prostor (EHP), ale požádá vás o souhlas. V současné době ukládáme a zpracováváme vaše osobní údaje ve Španělsku.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími příjemci:

- Interní příjemci - vaše osobní údaje budou sdíleny pouze s oprávněnými pracovníky, kteří potřebují přístup k plnění svých povinností (např. týmy podpory, vývojáři atd.). Naši zaměstnanci jsou speciálně vyškoleni a upozorněni na citlivost vašich osobních údajů a na požadavky nezbytné pro ochranu vašeho práva na soukromí.

- Zpracovatelé - za účelem poskytování služeb může společnost SEIKOM Electronic sdílet vaše osobní údaje s dalšími společnostmi, které působí jako zpracovatelé údajů.

- Partneři a třetí strany - za účelem poskytování služeb může společnost SEIKOM Electronic sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran.

- Soudní, správní a jiné orgány veřejné moci - společnost SEIKOM Electronic může být povinna sdílet nebo zpřístupnit některé vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, splnění soudního příkazu, vymáhání nápravy nebo obrana práv společnosti SEIKOM Electronic, spolupráce při vyšetřování (např. podvodů, krádeží identity atd.).

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny. Proto:

- Osobní údaje shromážděné pro účely smlouvy mezi společností SEIKOM Electronic a uživatelem budou uchovávány po dobu trvání smlouvy mezi stranami.

- Osobní údaje shromážděné pro účely souhlasu uživatele budou uchovávány po dobu, po kterou uživatel souhlas udělil.

- Osobní údaje shromážděné za účelem ochrany oprávněných zájmů vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. Konkrétní informace o oprávněných zájmech, které vlastník sleduje, mohou uživatelé získat v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním vlastníka.

Společnost SEIKOM Electronic může být oprávněna uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, pokud tento souhlas nebyl odvolán. Kromě toho může být vlastník povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo na příkaz orgánu veřejné moci.

Po uplynutí doby uchovávání musí být osobní údaje vymazány. Proto po uplynutí doby uchovávání údajů již nelze uplatňovat právo na informace, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

Uživatelé mohou v souvislosti se svými údaji zpracovávanými společností SEIKOM Electronic uplatňovat určitá práva. Uživatelé mají zejména následující právo:

- Odvolání souhlasu kdykoli. Uživatelé mají právo odvolat svůj souhlas, pokud již dříve udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

- Námitka proti zpracování údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování založeno na jiném právním základě než na souhlasu. Další podrobnosti naleznete v příslušné části níže.

- Přístup k údajům. Uživatelé mají právo vědět, zda vlastník údaje zpracovává, získat informace o některých aspektech zpracování a kopii zpracovávaných údajů.

- Ověřování a náprava. Uživatelé mají právo ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.

- omezit zpracování svých údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých údajů. V takovém případě nebude vlastník zpracovávat údaje pro jiné účely než pro jejich uložení.

- nechat si vymazat nebo jinak odstranit své osobní údaje. Uživatelé mají za určitých okolností právo požádat vlastníka o vymazání svých údajů.

- obdržet své údaje a nechat je předat jinému správci. Uživatelé mají právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na jejich volný přenos, je-li to technicky možné, jinému správci. Toto ustanovení platí za podmínky, že údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na smlouvě, jejíž je uživatel smluvní stranou, nebo na předsmluvních závazcích.

- Podejte stížnost. Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškeré žádosti o uplatnění uživatelských práv lze adresovat společnosti SEIKOM Electronic prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze podat bezplatně a majitel je vyřídí co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

Pokud má uživatel jakékoli dotazy ohledně zpracování údajů společností SEIKOM Electronic, může se obrátit s žádostí na vnitrostátní dozorový úřad.

Společnost SEIKOM Electronic si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, a to tak, že o tom uživatele informuje na této stránce a případně v rámci těchto webových stránek a/nebo, pokud je to technicky a právně možné, zašle uživatelům oznámení prostřednictvím kontaktních údajů, které má společnost SEIKOM Electronic k dispozici. Důrazně doporučujeme, abyste tuto stránku často kontrolovali a všímali si data poslední změny uvedeného v dolní části stránky.

Pokud změny ovlivní činnosti zpracování založené na souhlasu uživatele, společnost SEIKOM Electronic v případě potřeby získá od uživatele nový souhlas.