Op deze pagina vindt u altijd de laatste versie van onze Algemene Bedrijfs- en Leveringsvoorwaarden (AV). Onze AV zijn voor het laatst bijgewerkt op 16.01.2023.

( 1) Alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG (SEIKOM Electronic) in hun respectieve geldige versie. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers in de zin van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

(2) Tegenstrijdige voorwaarden van de klant of voorwaarden van de klant die afwijken van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door SEIKOM Electronic alleen erkend als SEIKOM Electronic schriftelijk instemt met de geldigheid ervan. De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van SEIKOM Electronic zijn ook van toepassing indien diensten aan de klant worden verleend zonder voorbehoud in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.

(3) Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van SEIKOM Electronic worden door het plaatsen van de bestelling of het aanvaarden van de dienst voor de duur van de gehele zakenrelatie door de klant aanvaard, ook als ze niet uitdrukkelijk worden herhaald.

(1) De aanbiedingen van SEIKOM Electronic kunnen worden gewijzigd. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging of door de levering van de bestelde goederen, tenzij SEIKOM Electronic door andere omstandigheden aangeeft dat de bestelling is aanvaard. Indien de klant na ontvangst van de orderbevestiging verzoeken tot wijziging indient, is SEIKOM Electronic gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten bij aanvaarding van de wijziging in rekening te brengen.

(2) Illustraties, tekeningen en andere specificaties zijn slechts bindend na schriftelijke overeenstemming. Hetzelfde geldt voor adviserende of informatieve gesprekken tussen SEIKOM Electronic en de klant, met name over de gebruiksmogelijkheden van bestelde goederen.

(3) Indien de klant de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert zonder dat SEIKOM Electronic daarvoor verantwoordelijk is, heeft SEIKOM Electronic het recht een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 10% van de bij de orderannulering overeengekomen totale prijs te eisen, tenzij SEIKOM Electronic of de klant in het individuele geval een ander bewijs levert.

(1) Leveringstermijnen zijn slechts bindend (vaste afspraak) indien SEIKOM Electronic dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

(2) De naleving van bindende leveringstermijnen is afhankelijk van de opheldering van alle technische en andere vragen en de tijdige en correcte nakoming van alle verplichtingen van de klant.

(3) SEIKOM Electronic is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering door oorzaken buiten de wil van SEIKOM Electronic, met name onvoorziene gebeurtenissen die een tijdige levering verhinderen of belemmeren. In dat geval wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. In geval van vertraging in de uitvoering heeft de klant het recht zich terug te trekken uit het niet nagekomen deel van de overeenkomst, mits de belemmering van de uitvoering langer dan 6 weken duurt en er een redelijke termijn voor de levering is vastgesteld. Schadeclaims van de klant wegens verlenging van de leveringstermijn of in geval van opheffing van de prestatieplicht van SEIKOM Electronic zijn uitgesloten, mits de klant onmiddellijk van de prestatiebelemmering op de hoogte is gesteld.

(4) Als SEIKOM Electronic verantwoordelijk is voor de niet-naleving van bindende levertermijnen, is de aansprakelijkheid beperkt tot 0,5% van de orderwaarde voor elke volle week vertraging, maar niet meer dan 5% van de orderwaarde van de betreffende levering. Verdere aanspraken op schadevergoeding kan de klant alleen doen gelden als hij SEIKOM Electronic schriftelijk een redelijke respijttermijn heeft toegestaan en als de vertraging van de levering te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van SEIKOM Electronic.

(5) SEIKOM Electronic wordt van de leveringsplicht ontheven als tijdens de contractuele relatie omstandigheden bekend worden die aanleiding geven tot gerechtvaardigde twijfel aan de betalingscapaciteit van de klant. In dat geval voert SEIKOM Electronic de levering uit, mits de klant de koopprijs vooruitbetaalt of passende zekerheden stelt.

(6) Indien de klant goederen op afroep bestelt (met name pre-order), moet de volledige aanvaarding of de volledige afroep van de goederen plaatsvinden binnen 12 maanden na het sluiten van het contract of de bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Anders is de klant verplicht de goederen binnen 10 werkdagen in ontvangst te nemen, mits SEIKOM Electronic daar schriftelijk om verzoekt.

(7) Bij niet-naleving van de in clausule (6) genoemde termijn zijn de wettelijke gevolgen van verzuim van aanvaarding in de zin van het Duitse Burgerlijk Wetboek van toepassing.

(8) De koper heeft het recht om goederen die hij niet meer nodig heeft gedurende 60 dagen na levering terug te sturen. ATEX- en SIL-gecertificeerde producten zijn om veiligheidsredenen uitgesloten van het retourrecht. Voorwaarde voor retournering is dat de goederen zich in de originele verpakking bevinden en nog niet zijn geïnstalleerd. De klant draagt de verzendkosten. Voor andere producten brengt SEIKOM Electronic een vast bedrag van 30% van de orderwaarde in rekening voor het testen van de elektronische componenten, het controleren van de functionaliteit en de opslag.

(1) De goederen worden verzonden vanaf de maatschappelijke zetel van SEIKOM Electronic op kosten en risico van de klant (Incoterms 2010: EXW). SEIKOM Electronic sluit alleen op schriftelijk verzoek van de klant een transport-, breuk-, diefstal- of andere verzekering af. De daaruit voortvloeiende kosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

(2) Indien de goederen op verzoek van de klant op een later tijdstip dan de mogelijke verzenddatum moeten worden verzonden, heeft SEIKOM Electronic het recht de klant de opslagkosten in rekening te brengen, te beginnen een maand na de mededeling dat de goederen gereed zijn voor verzending, tegen een vast tarief van 0,5% van de waarde van de bestelling voor elke maand, onder voorbehoud van andere bewijzen. Een maand na kennisgeving van gereedheid voor verzending heeft SEIKOM Electronic als alternatief het recht de klant te verzoeken de goederen in ontvangst te nemen en, in geval van niet-aanvaarding, anders over de goederen te beschikken. De klant wordt dan na een redelijk lange periode bevoorraad.

(3) Gedeeltelijke prestaties zijn toegestaan voor zover zij voor de klant redelijk zijn.

(1) De prijzen van SEIKOM Electronic zijn onderworpen aan de geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde af vestigingsplaats van SEIKOM Electronic plus afzonderlijk in rekening gebrachte transport-/verzend- en verpakkingskosten. Voor bestellingen van minder dan 75,00 EUR behouden wij ons het recht voor een minimum hoeveelheidstoeslag van 15,00 EUR in rekening te brengen. Voor speciale artikelen berekenen wij instelkosten naargelang de uitgaven.

(2) SEIKOM Electronic heeft het recht om deelfacturen op te stellen naar gelang de voortgang van de orderverwerking.

(3) Het factuurbedrag is verschuldigd bij ontvangst van de factuur. Als betaling niet binnen 14 dagen na uitvoering van de goederen en ontvangst van de factuur plaatsvindt, is de klant in verzuim. Betalingen dienen te geschieden in EUR. Behoudens bewijs van verdere schade betaalt de klant het factuurbedrag in de

In geval van wanbetaling wordt een achterstandsrente van 8 procentpunten boven de respectieve basisrentevoet betaald.

(4) Wissels en cheques worden slechts aanvaard onder voorbehoud van uitvoering en worden slechts geacht te zijn uitgevoerd na onvoorwaardelijke creditering. Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit betalingen per wissel of cheque zijn voor rekening van de klant.

(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de koper in geval van materiële gebreken en gebreken aan de titel (met inbegrip van verkeerde levering en korte levering alsmede ondeugdelijke montage of gebrekkige montagehandleiding), tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onverlet in geval van definitieve levering van de onverwerkte goederen aan een consument, ook wanneer de consument deze verder heeft verwerkt (verhaal van de leverancier overeenkomstig §§ 478 BGB). Claims van leveranciersverhaal zijn uitgesloten indien de gebrekkige goederen door de klant of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product.

(2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is in de eerste plaats de overeenkomst over de kwaliteit van de goederen. Alle productbeschrijvingen en specificaties van de fabrikant die het onderwerp zijn van de individuele overeenkomst of die door ons openbaar zijn gemaakt (met name in catalogi of op onze homepage) ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, gelden als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen.

(3) Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, wordt volgens de wettelijke regeling beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 p. 2 en 3 BGB). SEIKOM Electronic is echter niet aansprakelijk voor openbare uitingen van derden (bijv. reclame-uitingen) die de klant niet als doorslaggevend voor de aankoop heeft genoemd.

(4) SEIKOM Electronic is in het algemeen niet aansprakelijk voor gebreken die de klant op het moment van het sluiten van de overeenkomst kent of door grove nalatigheid niet kende (§ 442 BGB). Bovendien veronderstellen de vorderingen van de klant wegens gebreken dat hij zijn wettelijke verplichtingen inzake inspectie en kennisgeving van gebreken (§§ 377, 381 HGB) is nagekomen. Bij goederen die bestemd zijn voor installatie of andere verdere verwerking moet in ieder geval onmiddellijk vóór de verwerking een keuring plaatsvinden. Als een gebrek tijdens de levering, de controle of op een later tijdstip aan het licht komt, moet SEIKOM Electronic hiervan onmiddellijk in tekstvorm in kennis worden gesteld. Duidelijke gebreken moeten in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering in tekstvorm worden gemeld en gebreken die bij de inspectie niet zichtbaar zijn, moeten binnen dezelfde termijn na ontdekking in tekstvorm worden gemeld. Indien de klant de goederen niet naar behoren inspecteert en/of gebreken meldt, is onze aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig zichtbare gebrek uitgesloten. naar behoren gemeld gebrek overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(5) Indien de geleverde zaak gebrekkig is, kunnen wij in eerste instantie kiezen of wij de prestatie achteraf leveren door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door een zaak zonder gebreken te leveren (vervanging). Ons recht om latere prestaties onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverlet.

(6) SEIKOM Electronic kan nakoming achteraf weigeren indien dit alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Er is sprake van onevenredige kosten indien de kosten van de latere prestatie, met inbegrip van de kosten voor de verwijdering van het defecte artikel en de installatie van een artikel dat vrij is van gebreken, de waarde van de goederen in vrij van gebreken zijnde staat met 200% overschrijden.

(7) SEIKOM Electronic heeft het recht de achteraf verschuldigde prestaties afhankelijk te stellen van de betaling door de koper van de verschuldigde koopprijs. De koper heeft echter het recht een redelijk deel van de koopprijs in verband met het gebrek in te houden.

(8) De besteller moet ons de tijd en gelegenheid geven die nodig zijn voor de verschuldigde nakoming achteraf, met name om de gereclameerde goederen ter controle te overhandigen. In geval van een vervangende levering dient de koper het defecte artikel aan ons te retourneren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(9) In geval van nakoming achteraf neemt SEIKOM Electronic de verwijdering van de defecte zaak en de installatie van een defecte zaak op zich. item zelf. De klant heeft alleen het recht om het gebrekkige artikel te verwijderen en een gebrekkig artikel te installeren na voorafgaande toestemming van SEIKOM Electronic of na het verstrijken van een door de klant gestelde redelijke termijn. De uitgaven die nodig zijn voor de controle en de daaropvolgende uitvoering, met name Wij dragen of vergoeden transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten en eventueel verhuis- en installatiekosten volgens de wettelijke voorschriften indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij van de klant terugbetaling eisen van de kosten die het gevolg zijn van het onterechte verzoek om het gebrek te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten), tenzij het gebrek voor de koper niet herkenbaar was.

(10) Indien de aanvullende prestatie is mislukt of een door de klant voor de aanvullende prestatie te stellen redelijke termijn zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper zich uit de koopovereenkomst terugtrekken of de koopprijs verminderen. In het geval van een onbeduidend gebrek echter geen herroepingsrecht.

(11) Aanspraken van de koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven bestaan ook bij gebreken slechts overeenkomstig § 8 en zijn voor het overige uitgesloten.

(1) SEIKOM Electronic verleent garantie overeenkomstig de volgende bepalingen. De klant heeft recht op deze garantie naast en onafhankelijk van zijn wettelijke aanspraken op gebreken.

(2) SEIKOM Electronic zal gebreken in ontwerp, materiaal of vakmanschap herstellen door reparatie of vervanging binnen 2 jaar na overdracht. Normale slijtage, met name door corrosie, veroudering en milieu-invloeden zijn van de garantie uitgesloten.

(3) De garantie dekt alleen reparatie of vervanging naar goeddunken van SEIKOM Electronic. De verwijdering van het defecte artikel en de herinstallatie van een artikel zonder defect vallen niet onder de garantie.

(4) Om voor de garantie in aanmerking te komen, moet het product door een gekwalificeerde technicus zijn geïnstalleerd en onderhouden volgens de installatie- en bedieningsvoorschriften van SEIKOM Electronic.

(5) De garantie is niet van toepassing indien het defect te wijten is aan onjuiste installatie, bediening, gebruik of behandeling, of indien het product na aankoop structureel is gewijzigd of gerepareerd of gewijzigd met gebruikmaking van onderdelen van derden.

(6) Om de garantie te doen gelden, moet het product met een bij SEIKOM Electronic telefonisch of per e-mail aan te vragen claimnummer worden opgestuurd naar SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG, Retouren, Fortunastraße 20, 40489 Wülfrath in een veilige verpakking. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Een kopie van de factuur met de aankoopdatum en het retournummer vermeld onder www.seikom-electronic.com Gelieve het downloadbare formulier "Retourzendingen" in te vullen en terug te sturen.

(1) Tenzij in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, met inbegrip van de volgende bepalingen, anders is bepaald, is SEIKOM Electronic aansprakelijk voor een schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(2) SEIKOM Electronic is aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van de schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is SEIKOM Electronic alleen aansprakelijk onder een mildere aansprakelijkheidsnorm volgens de wettelijke bepalingen (bijv. voor zorgvuldigheid in eigen zaken).

  1. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
  2. voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting waarvan de naleving een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen; in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade,

typisch voorkomende schade.

(3) De uit artikel 8 lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld SEIKOM Electronic volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk is. Zij gelden niet voor zover SEIKOM Electronic een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft verondersteld en voor aanspraken van de klant op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

(4) SEIKOM Electronic is niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortvloeit uit de verdere verwerking van ongeschikte of gebrekkige goederen, met uitzondering van in geval van opzettelijk plichtsverzuim.

(1) In afwijking van § 438, lid 1, nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële gebreken en rechtsgebreken één jaar vanaf de levering.

(2) Zijn de goederen echter een gebouw of een voorwerp dat overeenkomstig zijn gebruikelijke gebruik voor een gebouw is gebruikt en het gebrek ervan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), dan bedraagt de verjaringstermijn volgens de wettelijke bepaling (§ 438 lid 1 nr. 2 BGB) 5 jaar vanaf de levering.

Ook andere bijzondere wettelijke bepalingen over de verjaringstermijn blijven onaangetast, met name volgens § 438 lid 1 nr. 1 BGB, indien SEIKOM Electronic het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aangenomen (§ 438 lid 3, § 444 BGB) of in geval van verhaal door de leverancier bij de aankoop van consumptiegoederen volgens §§ 478, 479 BGB.

(3) De bovengenoemde verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de klant op grond van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de gewone wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in het individuele geval tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Schadeclaims van de klant op grond van § 8, lid 2, zin 1 en zin 2, onder a), alsmede op grond van de wet op de productaansprakelijkheid verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

(1) De geleverde goederen blijven eigendom van SEIKOM Electronic totdat de klant alle vorderingen volledig heeft voldaan. Indien de klant goederen onder eigendomsvoorbehoud verkoopt zonder dat hij de koopprijs bij de overdracht of vooraf van zijn kopers ontvangt, moet hij het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig deze bepalingen met deze kopers overeenkomen.

(2) De klant is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of deze tot zekerheid over te dragen. Bij inbeslagname of andere ingrepen door derden dient de klant SEIKOM Electronic onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

(3) De klant is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt nu reeds aan SEIKOM Electronic alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (incl. BTW) van de vordering uit de doorverkoop over aan zijn afnemers, ongeacht of de goederen zonder of na verwerking worden verkocht. De klant blijft ook na overdracht gerechtigd de vordering te innen, waarbij het recht van SEIKOM Electronic om de vordering zelf te innen onverlet blijft. SEIKOM Electronic verbindt zich er tegenover de klant echter toe de vordering niet te innen zolang de klant is niet in gebreke van betaling of er is geen verzoek tot opening van een gerechtelijk akkoord of een insolventieprocedure ingediend. In dat geval is de klant verplicht om op verzoek van SEIKOM Electronic de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars bekend te maken, de nodige documenten te verstrekken en de schuldenaars over de overdracht te informeren.

De klant verbindt zich ertoe de eventueel bij de goederen geleverde gebruiksaanwijzingen in acht te nemen en ook eventuele derde kopers hierop te wijzen. Gehele of gedeeltelijke niet-nakoming kan leiden tot een volledig verlies van de rechten van de koper; dit geldt niet voor eventuele vorderingen tot schadevergoeding overeenkomstig § 7.

De klant heeft niet het recht om catalogusinhoud van SEIKOM ELECTRONIC, met name technische tekeningen en foto's, voor eigen reclamedoeleinden of voor andere doeleinden te reproduceren of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SEIKOM ELECTRONIC. De klant mag offertes en andere zakelijke documenten niet aan derden ter beschikking stellen.

(1) Als bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit of in verband met de contractuele relatie wordt Wuppertal overeengekomen. Plaats van handeling is Wülfrath.

(2) De Cliënt kan alleen vorderingen verrekenen die onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. De Cliënt heeft slechts een retentierecht indien zijn tegenvorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie of indien de vorderingen onbetwist zijn of definitief zijn vastgesteld.

(3) Wijzigingen in het contract moeten schriftelijk gebeuren. Dit geldt ook voor de wijziging van het schriftelijkheidsbeding.

(4) Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of niet naar behoren in de overeenkomst zijn opgenomen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

(5) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van het recht inzake de internationale verkoop van roerende goederen - VN-koopverdrag - ook indien de klant in het buitenland gevestigd is. Op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is het auteursrecht van toepassing. Schendingen van het auteursrecht zullen wettelijk worden vervolgd.