Dit Privacybeleid geeft informatie over de manier waarop SEIKOM Electronic (hierna ook -" Controller"," Eigenaar"," wij", "ons" of "onze") informatie en persoonsgegevens verwerkt op de website https://seikom-electronic.de/ en op alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die daarmee verband houden, eraan gekoppeld zijn of anderszins ermee verbonden zijn (hierna - Website).

We streven ernaar om alle persoonlijke informatie die we ontvangen of genereren te beschermen. Dit privacybeleid ("Privacybeleid" of "Beleid") legt onze privacypraktijken voor onze bezoekers uit. Dit Privacybeleid legt ook uit welk type persoonlijke informatie we verzamelen, op welke manier we deze verzamelen, voor welke doeleinden we deze verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken, verwerken, beschermen en delen.

Lees dit privacybeleid volledig door voordat u informatie verstrekt aan deze website. Door deze website voor welk doel dan ook te bezoeken of te gebruiken en uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van dit beleid. Als u het niet eens bent met een deel van dit Privacybeleid, maak dan geen gebruik van deze website of een van onze andere diensten en verstrek geen persoonlijke informatie aan ons.

Verantwoordelijke voor de verwerking: SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG, wettelijk adres: Fortunastraße 20, 42489 Wülfrath, Duitsland

Contactgegevens: E-mailadres: info@seikom-electronic.com

Persoonsgegevens (of gegevens) - Alle informatie die, direct, indirect of in combinatie met andere informatie - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens – informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of via diensten van derden die op deze website worden gebruikt), zoals: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers van deze website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek naar de server te verzenden, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst , de naam van de server, de naam van de gebruiker die het verzoek heeft gedaan, de naam van de gebruiker die het verzoek heeft gedaan, de naam van de gebruiker die het antwoord heeft ontvangen, de naam van de server, de naam van de gebruiker die het heeft ontvangen het antwoord, de naam van de gebruiker die het antwoord heeft ontvangen. ), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de tijden per bezoek (bijvoorbeeld de tijd besteed aan elke pagina van de website) en de details van het pad dat binnen de website is afgelegd, met bijzondere Verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, evenals andere parameters over het besturingssysteem van het besturingssysteem en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker - De persoon die deze website gebruikt en die dezelfde is als de betrokkene, tenzij anders vermeld.

Gebruiker - De persoon die deze website gebruikt en die dezelfde is als de betrokkene, tenzij anders vermeld.

Gegevensverwerker (of Gegevensbeheerder) - De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die namens de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of Eigenaar) - De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen voor de werking en het gebruik van deze website. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van deze website, tenzij anders vermeld.

In dit deel wordt in algemene termen uitgelegd uit welke bronnen en met welke middelen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

- Bestel onze diensten

Wanneer u onze diensten bestelt, worden uw contact-, betalings- en identificatiegegevens gebruikt om uw bestelling te verwerken en onze diensten te verlenen.

- Contacteer ons

Als u contact met ons opneemt in verband met een van onze diensten (per e-mail), kunnen wij uw contactgegevens en communicatie verzamelen en bewaren om uw vraag te verwerken en een verslag van de communicatie bij te houden.

- Andere middelen van inzameling.  Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder de volgende:

- Wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie aan ons verstrekt, met ons communiceert, betaalt voor onze diensten die op onze website staan, of gebruik maakt van een van onze diensten;

- Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij locatie- en andere informatie verzamelen van de internetbrowser die u gebruikt;

- Wanneer u ons bepaalde technische informatie verstrekt via uw communicatie met ons, zoals internet protocol (IP) adres, browser type, tijdzone instelling en locatie, apparaat besturingssysteem en andere technologieën die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of met ons te communiceren;

- Van derden en openbare bronnen, waaronder aanbieders van gegevensanalyses voor onze eigen social media-pagina's, zoals Facebook, Twitter, Instagram

De persoonlijke informatie die wij verzamelen varieert per gebruiker, transactie en doel, maar ons primaire doel is de efficiënte en bevredigende uitvoering van ons bedrijf en gerelateerde wettelijke doeleinden.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze website zijn verkregen, gepubliceerd of bekendgemaakt en erkennen dat zij de toestemming van de derde hebben om de gegevens aan de Eigenaar bekend te maken.

De gegevens over de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn dienst te verlenen, om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, om te reageren op handhavingsverzoeken, om zijn rechten en belangen (of die van zijn gebruikers of derden) te beschermen, om kwaadaardige of frauduleuze activiteiten op te sporen en om contact op te nemen met de gebruiker en e-mails te versturen via de mailinglijst. Gebruikers die niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar.

In het algemeen verzamelen wij de volgende gegevens:

- Informatie die de gebruiker verstrekt wanneer hij via onze website communiceert, een account aanmaakt of onze producten bestelt;

- Informatie die wij ontvangen van derden, zoals een aanbieder van websites of webpagina's, over het gebruik van onze website op websites of apparaten van derden;

- Locatiegegevens, waaronder locatiegegevens verstrekt door een mobiel of ander apparaat dat interactie heeft met onze website (onder meer via beacon-technologieën) of die gekoppeld zijn aan uw IP-adres, voor zover wij wettelijk bevoegd zijn deze gegevens te verwerken;

- Activiteiteninformatie over uw gebruik en het gebruik door mensen die u machtigt via uw account op onze website, zoals de diensten die u verleent, hoe vaak u onze diensten gebruikt en uw voorkeuren; en

- Gebruiks-, weergave-, technische en apparaatgegevens wanneer u onze website op websites of websites van derden bezoekt of door ons verzonden e-mails opent, met inbegrip van uw browser- of apparaattype, unieke apparaatidentificatie en IP-adres

 

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

Activiteit Categorieën van persoonsgegevens

Websitebezoek - surfgegevens.

- Informatie over het apparaat.

Neem contact op met onze ondersteuningsteams - identificatiegegevens.

- Contactgegevens (e-mailadres).

- Inhoud van uw verzoek.

Bezoekers en gebruikers in staat stellen hun rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen - Gegevens identificeren.

- Contactgegevens.

- Inhoud van het verzoek.

- Gegevens die nodig zijn om aan het verzoek te voldoen.

Naleving van wettelijke vereisten of beheer van rechtszaken - gegevens die nodig zijn om de naleving van onze verplichtingen aan te tonen en/of rechtszaken te beheren.

Onze diensten bestellen - identificatiegegevens;

- Betalingsgegevens;

- Contactgegevens;

Wij gebruiken de persoonlijke informatie die wij verzamelen of ontvangen van onze gebruikers voor de in dit beleid beschreven doeleinden en voor andere door de wet toegestane zakelijke doeleinden, waaronder het ontwikkelen, leveren en uitvoeren van onze diensten, het delen ervan met onze gelieerde ondernemingen voor verwante zakelijke doeleinden en als volgt:

- Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen per e-mail, telefoongesprek of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie.

- Om diensten te verlenen en uw bestellingen te verwerken.

- Om uw verzoeken te verwerken: Om uw verzoeken aan ons te verwerken en te beheren.

- Om te reageren op uw vragen en verzoeken, om geschillen op te lossen, om uw problemen te onderzoeken en aan te pakken en om onze antwoorden te controleren en te verbeteren;

- Voor testen, onderzoek, analyse en de ontwikkeling van producten en diensten, met inbegrip van de verbetering van onze website en diensten;

- Om uw transacties met ons en met onze filialen en zakenpartners te vergemakkelijken en te verwerken wanneer wij ervoor kiezen deze diensten aan te bieden;

- Om te reageren op verzoeken om wetshandhaving en wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift;

- Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, om gebruikstrends vast te stellen, om de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te bepalen en om onze service, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

 SEIKOM Electronic neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen.

De gegevens worden verwerkt met behulp van computers en/of IT-instrumenten, volgens organisatorische procedures en modaliteiten die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast SEIKOM Electronic kunnen de gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde verantwoordelijke partijen die betrokken zijn bij de exploitatie van deze website (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postdienstverleners, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die door SEIKOM Electronic als gegevensverwerkers kunnen worden aangewezen. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de verantwoordelijke voor de verwerking worden opgevraagd.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kunnen gegevens worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kan de gebruiker meer informatie krijgen door de relevante secties van dit document te lezen of door contact op te nemen met SEIKOM Electronic via de informatie in het gedeelte "Contact opnemen".

SEIKOM Electronic kan uw persoonsgegevens opslaan en verwerken buiten de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER), maar wij zullen uw toestemming vragen. Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens momenteel in Spanje.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

- Interne ontvangers - uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met bevoegd personeel dat toegang nodig heeft om zijn taken uit te voeren (bijv. ondersteuningsteams, ontwikkelaars, enz.). Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid en gesensibiliseerd voor de gevoeligheid van uw persoonsgegevens en de vereisten die nodig zijn om uw recht op privacy te beschermen.

- Verwerkers - om de Diensten te verlenen, kan SEIKOM Electronic uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven die optreden als gegevensverwerkers.

- Partners en derden - om de Diensten te verlenen, kan SEIKOM Electronic uw persoonsgegevens delen met derde dienstverleners.

- Gerechtelijke, administratieve en andere overheidsinstanties - SEIKOM Electronic kan verplicht zijn sommige van uw persoonsgegevens te delen of openbaar te maken indien de wet dit vereist, om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, om verhaal te halen of de rechten van SEIKOM Electronic te verdedigen, om mee te werken aan onderzoeken (bv. fraude, identiteitsdiefstal, enz.)

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom:

- Persoonsgegevens die ten behoeve van een contract tussen SEIKOM Electronic en de gebruiker worden verzameld, worden bewaard zolang er een contract tussen de partijen bestaat.

- De persoonsgegevens die met het oog op de toestemming van de gebruiker worden verzameld, worden bewaard zolang de gebruiker toestemming heeft gegeven.

- De persoonsgegevens die worden verzameld om de legitieme belangen van de eigenaar te beschermen, worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie verkrijgen over de legitieme belangen die door de eigenaar worden nagestreefd in de desbetreffende secties van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

SEIKOM Electronic kan gerechtigd zijn persoonsgegevens langer op te slaan indien de gebruiker zijn toestemming voor een dergelijke verwerking heeft gegeven, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een overheidsinstantie.

Na afloop van de bewaartermijn moeten de persoonsgegevens worden gewist. Daarom kunnen het recht op informatie, het recht op wissing, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend nadat de bewaartermijn is verstreken.

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de door SEIKOM Electronic verwerkte gegevens. In het bijzonder hebben de gebruikers het recht om het volgende te doen:

- Intrekking van toestemming op elk moment. Gebruikers hebben het recht hun toestemming in te trekken indien zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

- Bezwaar tegen de verwerking van gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens indien de verwerking is gebaseerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Zie voor meer details de desbetreffende rubriek hieronder.

- Toegang tot gegevens. De gebruiker heeft het recht te weten of gegevens door de eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie van de verwerkte gegevens te verkrijgen.

- Verificatie en correctie. De gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

- de verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht de verwerking van hun gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. In dat geval verwerkt de eigenaar de gegevens niet voor andere doeleinden dan de opslag ervan.

- hun persoonlijke gegevens laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht de eigenaar te verzoeken hun gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen.

- hun gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. De gebruikers hebben het recht om hun gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om deze, indien technisch mogelijk, vrij over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen.

- Dien een klacht in. Als u onopgeloste problemen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Alle verzoeken voor de uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan SEIKOM Electronic via de in dit document vermelde contactgegevens. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en worden door de eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand behandeld.

Indien de gebruiker vragen heeft over de verwerking van gegevens door SEIKOM Electronic, kan hij of zij een verzoek indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

SEIKOM Electronic behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door de gebruikers op deze pagina en eventueel binnen deze website hiervan op de hoogte te stellen en/of, voor zover technisch en wettelijk mogelijk, door de gebruikers een kennisgeving te sturen via de contactgegevens waarover SEIKOM Electronic beschikt. Het wordt sterk aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren en de datum van de laatste wijziging onderaan de pagina te noteren.

Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor de op de toestemming van de gebruiker gebaseerde verwerkingsactiviteiten, zal SEIKOM Electronic zo nodig een nieuwe toestemming van de gebruiker verkrijgen.