Na tej stronie zawsze znajdziesz najnowszą wersję naszych Ogólnych Warunków Handlowych i Dostaw (OWU). Nasze OWU były ostatnio aktualizowane 16.01.2023 r.

( 1) Wszystkie oferty, usługi i umowy są zawierane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG (SEIKOM Electronic) w ich obowiązującej wersji. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązują wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

(2) Sprzeczne warunki klienta lub warunki klienta odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy będą uznawane przez SEIKOM Electronic tylko wtedy, gdy SEIKOM Electronic wyrazi pisemną zgodę na ich obowiązywanie. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw SEIKOM Electronic obowiązują również wtedy, gdy usługi są świadczone na rzecz klienta bez zastrzeżeń przy znajomości sprzecznych lub odbiegających od nich warunków klienta.

(3) Niniejsze Warunki sprzedaży i dostawy SEIKOM Electronic są akceptowane przez klienta poprzez złożenie zamówienia lub przyjęcie usługi na czas trwania całego stosunku handlowego, nawet jeśli nie zostały wyraźnie powtórzone.

(1) Oferty SEIKOM Electronic mogą ulec zmianie. Zawarcie umowy następuje przez pisemne potwierdzenie zamówienia lub przez dostawę zamówionych towarów, chyba że SEIKOM Electronic wskaże innymi okolicznościami, że zamówienie zostało przyjęte. Jeżeli klient przekazuje żądania zmian po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, SEIKOM Electronic jest uprawniony do zafakturowania wszelkich wynikających z tego dodatkowych kosztów po zaakceptowaniu zmiany.

(2) Ilustracje, rysunki i inne specyfikacje są wiążące tylko po pisemnym uzgodnieniu. To samo dotyczy rozmów doradczych lub informacyjnych, w szczególności dotyczących możliwych zastosowań zamówionych towarów, pomiędzy SEIKOM Electronic a Klientem.

(3) Jeśli klient anuluje umowę z jakiegokolwiek powodu, a SEIKOM Electronic nie ponosi za to odpowiedzialności, SEIKOM Electronic jest uprawniony do żądania zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 10% całkowitej ceny uzgodnionej w momencie anulowania zamówienia, chyba że SEIKOM Electronic lub klient przedstawi inne dowody w indywidualnym przypadku.

(1) Terminy dostaw są wiążące (umowa stanowcza) tylko wtedy, gdy SEIKOM Electronic wyraźnie potwierdzi to na piśmie.

(2) Dotrzymanie wiążących terminów dostaw jest uwarunkowane wyjaśnieniem wszystkich kwestii technicznych i innych oraz terminowym i prawidłowym wypełnieniem wszelkich zobowiązań klienta.

(3) SEIKOM Electronic nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn niezależnych od SEIKOM Electronic, w szczególności nieprzewidywalnych zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających terminową dostawę. W takich przypadkach termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia klient ma prawo odstąpić od niespełnionej części umowy, o ile przeszkoda w spełnieniu świadczenia trwa dłużej niż 6 tygodni i został wyznaczony rozsądny termin dodatkowy na dostawę. Roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu przedłużenia okresu dostawy lub w przypadku zwolnienia SEIKOM Electronic z obowiązku świadczenia są wykluczone, o ile klient został niezwłocznie poinformowany o przeszkodzie w wykonaniu świadczenia.

(4) Jeśli SEIKOM Electronic jest odpowiedzialny za nieprzestrzeganie wiążących terminów dostaw, odpowiedzialność będzie ograniczona do 0,5% wartości zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości zamówienia danej dostawy. Dalsze roszczenia odszkodowawcze mogą być dochodzone przez klienta tylko wtedy, gdy przyznał on SEIKOM Electronic na piśmie rozsądny okres prolongaty i gdy opóźnienie w dostawie wynika z rażącego zaniedbania lub celowego działania SEIKOM Electronic.

(5) SEIKOM Electronic jest zwolniony z obowiązku dostawy, jeżeli w trakcie trwania stosunku umownego zostaną ujawnione okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do zdolności płatniczej klienta. W takim przypadku SEIKOM Electronic zrealizuje dostawę, pod warunkiem że klient dokona wcześniejszej zapłaty ceny zakupu lub przedstawi odpowiednie zabezpieczenia.

(6) Jeżeli klient zamówi towar na wezwanie (w szczególności pre-order), całkowite przyjęcie lub całkowite wezwanie towaru musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy lub zamówienia, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. W przeciwnym razie klient jest zobowiązany do przyjęcia towaru w ciągu 10 dni roboczych, o ile SEIKOM Electronic zażąda tego na piśmie.

(7) W przypadku niedotrzymania terminu określonego w punkcie (6) obowiązują ustawowe skutki zwłoki w odbiorze w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego.

(8) Kupujący ma prawo do zwrotu towarów, które nie są już potrzebne, przez okres 60 dni od daty dostawy. Prawo do zwrotu nie obejmuje produktów z certyfikatem ATEX i SIL ze względów bezpieczeństwa, a także towarów. Warunkiem zwrotu jest, aby towary znajdowały się w oryginalnym opakowaniu i nie zostały jeszcze zainstalowane. Klient ponosi koszty wysyłki. W przypadku innych produktów SEIKOM Electronic naliczy opłatę zwrotną w wysokości 30% wartości zamówienia za testowanie komponentów elektronicznych, sprawdzenie funkcjonalności i przechowywanie.

(1) Towar zostanie wysłany z siedziby SEIKOM Electronic na koszt i ryzyko klienta (Incoterms 2010: EXW). SEIKOM Electronic zawiera ubezpieczenie transportowe, od stłuczenia, kradzieży lub inne wyłącznie na pisemny wniosek klienta. Powstałymi kosztami zostanie obciążony klient.

(2) Jeżeli towar ma być wysłany na życzenie klienta w terminie późniejszym niż możliwy termin wysyłki, SEIKOM Electronic jest uprawniony do zafakturowania klientowi kosztów magazynowania, począwszy od miesiąca po zgłoszeniu gotowości do wysyłki, według zryczałtowanej stawki w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy miesiąc, z zastrzeżeniem innych dowodów. Po upływie miesiąca od powiadomienia o gotowości do wysyłki, SEIKOM Electronic jest alternatywnie uprawniony do żądania od klienta przyjęcia towaru, a w przypadku braku przyjęcia, do innego dysponowania towarem. Wówczas klient jest zaopatrywany po odpowiednio wydłużonym okresie.

(3) Dopuszczalne są świadczenia częściowe, o ile są one uzasadnione dla klienta.

(1) Ceny SEIKOM Electronic podlegają obowiązującemu ustawowemu podatkowi od wartości dodanej ex SEIKOM Electronic plus osobno fakturowane koszty transportu/wysyłki i opakowania. Przy zamówieniach poniżej 75,00 EUR zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dopłaty za minimalną ilość w wysokości 15,00 EUR. W przypadku artykułów specjalnych doliczamy koszty konfiguracji według nakładów.

(2) SEIKOM Electronic ma prawo do wystawiania faktur częściowych w zależności od postępu realizacji zamówienia.

(3) Kwota faktury jest należna do zapłaty po otrzymaniu faktury. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od wykonania towarów i otrzymania faktury, klient popada w zwłokę. Płatności będą dokonywane w EUR. Z zastrzeżeniem dowodu dalszych szkód, klient zapłaci należną kwotę w następujący sposób

W przypadku nieterminowej zapłaty wypłacane są odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej.

(4) Weksle i czeki przyjmuje się tylko na poczet wykonania i uznaje za wykonanie dopiero po bezwarunkowym uznaniu. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z płatności wekslowych lub czekowych ponosi klient.

(1) W przypadku wad materiałowych i wad prawnych (w tym błędnej dostawy i krótkiej dostawy, jak również niewłaściwego montażu lub wadliwych instrukcji montażu), o ile poniżej nie ustalono inaczej, do praw kupującego mają zastosowanie przepisy ustawowe. W każdym przypadku szczególne przepisy ustawowe pozostają nienaruszone w przypadku ostatecznego dostarczenia konsumentowi nieprzetworzonego towaru, nawet jeśli konsument dokonał jego dalszej obróbki (roszczenie dostawcy zgodnie z §§ 478 BGB). Roszczenia z tytułu regresu dostawcy są wykluczone, jeżeli wadliwy towar został poddany dalszej obróbce przez klienta lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez montaż w innym produkcie.

(2) Podstawą naszej odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim porozumienie osiągnięte w sprawie jakości towaru. Wszystkie opisy produktów i specyfikacje producenta, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub które zostały przez nas publicznie ogłoszone (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej) w momencie zawarcia umowy, uznaje się za uzgodnienie jakości towaru.

(3) O ile jakość nie została uzgodniona, to zgodnie z regulacją ustawową należy ocenić, czy wada występuje czy nie (§ 434 ust. 1 pkt 2 i 3 BGB). SEIKOM Electronic nie ponosi jednak odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi osób trzecich (np. wypowiedzi reklamowe), do których klient nie odniósł się jako do decydujących o zakupie.

(4) SEIKOM Electronic zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których klient wie lub których nie wie z powodu rażącego zaniedbania w momencie zawierania umowy (§ 442 BGB). Ponadto roszczenia klienta z tytułu wad zakładają, że wypełnił on swoje ustawowe obowiązki kontroli i zgłoszenia wad (§§ 377, 381 HGB). W przypadku towarów przeznaczonych do instalacji lub innego dalszego przetwarzania, kontrola musi w każdym przypadku mieć miejsce bezpośrednio przed przetwarzaniem. Jeśli wada ujawni się podczas dostawy, kontroli lub w późniejszym czasie, należy niezwłocznie powiadomić o tym SEIKOM Electronic w formie tekstowej. W każdym przypadku oczywiste wady muszą być zgłoszone w formie tekstowej w ciągu 5 dni roboczych od dostawy, a wady niewidoczne podczas kontroli muszą być zgłoszone w formie tekstowej w tym samym okresie po ich wykryciu. Jeżeli klient nie dokona należytej kontroli towaru i/lub nie zawiadomi o wadach, nasza odpowiedzialność za wadę, która nie jest widoczna, nie jest widoczna w odpowiednim czasie lub nie jest widoczna w ogóle, jest wykluczona. prawidłowo zgłoszona wada zgodnie z przepisami ustawowymi.

(5) Jeżeli dostarczony przedmiot jest wadliwy, możemy początkowo wybrać, czy późniejsze świadczenie będzie polegało na usunięciu wady (rektyfikacja), czy na dostarczeniu przedmiotu wolnego od wad (wymiana). Nasze prawo do odmowy dalszych świadczeń w warunkach ustawowych pozostaje nienaruszone.

(6) SEIKOM Electronic może odmówić późniejszego spełnienia świadczenia, jeśli jest to możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach. Uznaje się, że koszty nieproporcjonalne istnieją, jeżeli koszty kolejnych świadczeń, w tym koszty za usunięcia wadliwej rzeczy i zamontowania rzeczy wolnej od wad, przewyższają o 200% wartość rzeczy w stanie wolnym od wad.

(7) SEIKOM Electronic ma prawo uzależnić kolejne należne świadczenia od zapłacenia przez kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący ma jednak prawo do zatrzymania odpowiedniej części ceny zakupu w związku z wadą.

(8) Zamawiający musi zapewnić nam czas i możliwość niezbędną do późniejszego wykonania zobowiązania, w szczególności do przekazania reklamowanego towaru do kontroli. W przypadku dostawy zastępczej kupujący jest zobowiązany zwrócić nam wadliwą rzecz zgodnie z przepisami ustawowymi.

(9) W przypadku późniejszego wykonania, SEIKOM Electronic podejmie się usunięcia wadliwego elementu i zainstalowania elementu wolnego od wad. sam przedmiot. Klient jest uprawniony do usunięcia rzeczy wolnej od wad i zamontowania rzeczy wolnej od wad tylko po uprzedniej zgodzie SEIKOM Electronic lub po upływie rozsądnego terminu wyznaczonego przez klienta. Wydatki niezbędne dla celów kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności Poniesiemy lub zwrócimy koszty transportu, dojazdu, robocizny i materiałów oraz ewentualnie koszty usunięcia i montażu zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli rzeczywiście wystąpi wada. W przeciwnym razie możemy żądać od klienta zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że brak wadliwości nie był dla kupującego rozpoznawalny.

(10) Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiodło się lub wyznaczony przez klienta rozsądny termin świadczenia uzupełniającego upłynął bezskutecznie lub jest zbędny zgodnie z przepisami prawa, kupujący może odstąpić od umowy kupna lub obniżyć cenę kupna. Jednakże w przypadku nieistotnej wady brak prawa do odstąpienia od umowy.

(11) Roszczenia kupującego o odszkodowanie lub zwrot daremnych nakładów istnieją również w przypadku wad tylko zgodnie z § 8 i są poza tym wykluczone.

(1) SEIKOM Electronic udziela gwarancji zgodnie z poniższymi postanowieniami. Klient ma prawo do niniejszej gwarancji obok i niezależnie od ustawowych roszczeń z tytułu wad.

(2) SEIKOM Electronic usunie wady konstrukcyjne, materiałowe lub wykonawcze poprzez naprawę lub wymianę w ciągu 2 lat od przekazania urządzenia. Normalne zużycie, w szczególności spowodowane korozją, starzeniem się i wpływami środowiska, są wykluczone z gwarancji.

(3) Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę według uznania SEIKOM Electronic. Usunięcie wadliwego elementu i ponowne zamontowanie elementu wolnego od wad nie jest objęte gwarancją.

(4) Aby skorzystać z gwarancji, produkt musi być zainstalowany i konserwowany przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi SEIKOM Electronic.

(5) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli wada wynika z nieprawidłowej instalacji, błędów w obsłudze, użytkowaniu lub obsłudze, lub jeśli produkt został po zakupie zmodyfikowany konstrukcyjnie, lub został naprawiony lub zmodyfikowany przy użyciu komponentów innych firm.

(6) W celu dochodzenia gwarancji należy wysłać produkt wraz z numerem reklamacyjnym, o który należy wystąpić do SEIKOM Electronic telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG, Retouren, Fortunastraße 20, 40489 Wülfrath w bezpiecznym opakowaniu. Koszty wysyłki ponosi klient. Kopia faktury z datą zakupu i numerem zwrotu określonym w pkt. www.seikom-electronic.com Prosimy o wypełnienie i odesłanie dostępnego do pobrania formularza "Zwroty".

(1) O ile niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy wraz z poniższymi postanowieniami nie stanowią inaczej, SEIKOM Electronic ponosi odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami prawa.

(2) SEIKOM Electronic ponosi odpowiedzialność za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - w ramach odpowiedzialności za winę w przypadku działania umyślnego i rażącego zaniedbania. W przypadku zwykłego zaniedbania SEIKOM Electronic ponosi odpowiedzialność z zachowaniem łagodniejszych standardów odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawowymi (np. za opiekę nad własnymi sprawami).

  1. za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu
  2. za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego spełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu klient regularnie polega i może polegać; w tym przypadku odpowiedzialność jest jednak ograniczona do odszkodowania za przewidywalną szkodę,

zazwyczaj występujące uszkodzenia.

(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z punktu 8 (2) dotyczą również naruszeń obowiązków przez lub na rzecz osób, za których winę SEIKOM Electronic odpowiada zgodnie z przepisami prawa. Nie obowiązują one w zakresie, w jakim SEIKOM Electronic podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję jakości towaru oraz w zakresie roszczeń klienta wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(4) SEIKOM Electronic nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze wynikające z dalszego przetwarzania niezdatnych lub wadliwych towarów, z wyjątkiem w przypadku umyślnego naruszenia obowiązków.

(1) Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad fizycznych i wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy.

(2) Jeżeli jednak towar jest budynkiem lub przedmiotem, który zgodnie ze swoim zwyczajowym przeznaczeniem został użyty do budowy i spowodował jego wadliwość (materiał budowlany), to zgodnie z przepisem ustawowym (§ 438 ust. 1 nr 2 BGB) termin przedawnienia wynosi 5 lat od dostawy.

Pozostałe szczególne przepisy ustawowe dotyczące przedawnienia pozostają nienaruszone, w szczególności zgodnie z § 438 ust. 1 nr 1 BGB, jeżeli SEIKOM Electronic podstępnie zataił wadę lub przejął gwarancję jakości towaru (§ 438 ust. 3, § 444 BGB) lub w przypadku regresu dostawcy przy zakupie towarów konsumpcyjnych zgodnie z §§ 478, 479 BGB.

(3) Powyższe terminy przedawnienia prawa sprzedaży obowiązują również w przypadku umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych klienta, których podstawą jest wada towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby w danym przypadku do krótszego terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze klienta zgodnie z § 8 ust. 2 zdanie 1 i zdanie 2 a) oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt ulegają jednak przedawnieniu wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

(1) Dostarczony towar pozostaje własnością SEIKOM Electronic do momentu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń klienta. Jeśli klient sprzedaje towary z zastrzeżeniem własności bez otrzymania ceny zakupu od swoich nabywców jednocześnie przy przekazaniu lub z góry, powinien uzgodnić zastrzeżenie własności z tymi nabywcami zgodnie z tymi przepisami.

(2) Klient nie jest uprawniony do zastawiania towarów z zastrzeżeniem własności ani do przenoszenia tych towarów jako zabezpieczenia. W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, klient niezwłocznie powiadomi pisemnie SEIKOM Electronic.

(3) Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej; już teraz ceduje on na SEIKOM Electronic wszelkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej faktury (z VAT) z tytułu odsprzedaży wobec swoich klientów, niezależnie od tego, czy towar jest sprzedawany bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje uprawniony do ściągania należności nawet po cesji, przy czym prawo SEIKOM Electronic do samodzielnego ściągania należności pozostaje nienaruszone. SEIKOM Electronic zobowiązuje się jednak wobec klienta do nieściągania należności, o ile klient nie zalega z płatnościami lub nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego. W takim przypadku klient jest zobowiązany na żądanie SEIKOM Electronic do ujawnienia scedowanych wierzytelności i ich dłużników, dostarczenia niezbędnych dokumentów i poinformowania dłużników o cesji.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania dostarczonych wraz z towarem instrukcji obsługi oraz do zwrócenia na to uwagi ewentualnych nabywców trzecich. Niewykonanie w całości lub w części może spowodować całkowitą utratę praw kupującego; nie dotyczy to ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z § 7.

Klient nie jest uprawniony do powielania lub kopiowania zawartości katalogów SEIKOM ELECTRONIC, w szczególności rysunków technicznych i zdjęć, do własnych celów reklamowych lub do innych celów bez wyraźnej pisemnej zgody SEIKOM ELECTRONIC. Klient nie może udostępniać ofert i innych dokumentów handlowych osobom trzecim.

(1) Wuppertal jest uzgodniony jako miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego lub w związku z nim. Miejscem wykonania umowy jest Wülfrath.

(2) Klient może potrącać tylko takie wierzytelności, które są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Prawo zatrzymania przysługuje Klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne pochodzą z tego samego stosunku umownego lub roszczenia są bezsporne lub zostały ustalone jako ostateczne i bezwzględne.

(3) Zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej. Dotyczy to również zmiany klauzuli formy pisemnej.

(4) Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieskuteczne lub nie zostało prawidłowo włączone do umowy, pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych pozostają skuteczne.

(5) Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych - Konwencji Sprzedaży ONZ - nawet jeśli klient ma siedzibę za granicą. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy podlegają prawu autorskiemu. Naruszenie praw autorskich będzie ścigane prawnie.